Strona główna   Ogłoszenia parafialne   Adoracja Wieczysta   Duszpasterze   Wspólnoty   Historia   Liturgia   Cmentarz   KontaktMsza Święta w Farze:

 

Msze Święte poza Farą

- dni powszednie:
  16:00 ( śr. - Sanatorium)

  18:00 (śr. - Kokorzyn)

- niedziele i święta:
  9:00 (Szpital Miejski)
  9:30 (Sanatorium)
  11:00 (Kokorzyn)

Nabożeństwa:

- za przyczyną św. Józefa we wtorek

za przyczyną MB Nieustającej Pomocy w środę

za przyczyną św. Jana Pawła II w czwartek

- Koronka do Miłosierdzia Bożego w piątek

- I Sobota miesiąca - Różaniec Fatimski

- Wieczysta Adoracja Najświętszego Sakramentu 24/7 /ul. Wyszyńskiego 18/


Parafia NMP Wniebowziętej 
w Kościanie

ul. Kościelna 1

czynnę: poniedziałek i środę:  godz. 10.00-12.00 

oraz
wtorek i czwartek:  godz. 16.00-17.30

tel. (65) 511-91-57

 

Dane do przelewu/wpłat

 

Parafia NMP Wniebowziętej w Kościanie
ul. Kościelna 1, 64-000 Kościan
nr rachunku:  49 1090 1274 0000 0000 2701 1690

 

tytuł:(cel na jaki składana jest ofiara)

  

 

PZ Caritas nr 145

nr rachunku: 17 8666 0004 2002 0100 1926 0003 

 

Biuro cmentarne

ul. Koszewskiego 46

czynne: poniedziałek w godz. 13.00-17.00

od wtorku do soboty w godz. 9.00-13.00

tel: 517721184

 Fara Kościan
35
25 

Regulamin cmentarza


Regulamin cmentarza parafialnego i zabytkowego

Parafia pw. NMP Wniebowziętej, ul. Kościelna 1, 64-000 Kościan

 

 

I. CZĘŚĆ OGÓLNA

Cmentarz jest miejscem poświęconym, przeznaczonym do chowania zmarłych oraz miejscem sprawowania kultu religijnego.  Kościół, wyznając wiarę̨ w objawionego Boga w Trójcy Świętej jedynego, składa swoich zmarłych do ziemi Bożej. Ta czynność́ jest nierozerwalnie związana z proklamacją pewnej nadziei zmartwychwstania i życia wiecznego, która jest nam objawiona przez Jezusa Chrystusa. Kościół oczekuje na paruzję Chrystusa – powtórne Jego przyjście.  Z tego powodu nie tylko pogrzeb, lecz także pamięć o zmarłych i pielęgnacja grobów mają charakter kultu religijnego.

II. SPRAWY PORZĄDKOWE

 1. Biuro Administracji Cmentarza mieści się na cmentarzu, w budynku przy
  ul. Koszewskiego. Sprawy cmentarne można załatwić w godzinach urzędowania Biura Cmentarnego
 2. Na cmentarzu obowiązuje godne zachowanie i cisza oraz ograniczenie do niezbędnego minimum jeżdżenia wszelkimi pojazdami (w tym także rowerami). Zabrania się również wprowadzania zwierząt, spożywania alkoholu i palenia tytoniu, zrywania kwiatów i niszczenia zieleni, prowadzenia akwizycji i handlu wszelkimi towarami (także nagrobkami), prowadzenia agitacji słownej czy też w innej formie.
 3. Zabrania się samowolnego wycinania drzew i krzewów znajdujących się na terenie cmentarza.
 4. Zabrania się ustawiania ławek, ogrodzeń, sadzenia drzew, krzewów bez zezwolenia Administracji Cmentarza.
 5. Nie zezwala się bez zgody Administracji Cmentarza na wjazd pojazdami mechanicznymi na teren cmentarza.
 6. Odpady i śmieci należy składować w miejscach do tego wyznaczonych. Zabrania się składowania tam śmieci pochodzących spoza cmentarza.
 7. Na terenie cmentarza zakazuje  się prac kamieniarskich i budowlanych bez uprzedniego zgłoszenia się w Biurze Administracji Cmentarza i uzyskania zgody na te prace.
 8. Administracja Cmentarza – w myśl rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
  i Administracji z dnia 1 sierpnia 2001 r. w sprawie prowadzenia ewidencji grobów, ( ze zmianami wprowadzonymi rozporządzeniem tegoż Ministra z dnia 21 lipca 2013 r. ) – prowadzi  księgę osób pochowanych na cmentarzu, księgę grobów i księgę cmentarną.
 9. W księdze osób pochowanych i księdze grobów należy zapisać dane osoby opiekującej się grobem i uprawnionej do dysponowania miejscem pochówku w porozumieniu  z rodziną zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 21.07.2003 Dz.U.nr 141 z dnia 13.08.2003 poz. 1370.
 10. Do kompetencji Administracji Cmentarza należy:

a) ustalanie miejsca pochówku;

b) pobieranie opłat za miejsce pochówku oraz innych opłat przewidzianych regulaminem;

c) wykonywanie innych zadań zgodnych z ustawą o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

11. Opłata prolongaty poprzez bankowość internetową wymaga umieszczenia w tytule wpłaty następujących danych: dokładne dane o miejscu grobu: kwatera, rząd, miejsce, imię i nazwisko oraz dokładny adres osoby prolongującej. Dane są potrzebne do wysłania pisemnego potwierdzenia dokonania prolongaty.

12. Właściciel cmentarza nie odpowiada za szkody na grobach powstałe na skutek klęsk żywiołowych, kradzieży i aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione na terenie cmentarza. Opiekun grobu może ubezpieczyć nagrobek we własnym zakresie.

13. Osoby przebywające na cmentarzu objęte są̨ ubezpieczeniem OC.

14. Wszelkie ostateczne decyzje w sprawach precedensowych związanych z działaniem cmentarza podejmuje Proboszcz parafii pod wezwaniem NMP Wniebowziętej w Kościanie, który jest także reprezentantem cmentarza wobec władz świeckich i kościelnych.

III.  CHOWANIE ZMARŁYCH

 1. Pochowania osoby zmarłej mogą dokonać osoby wymienione w art.10 pkt.1 Ustawy
  o Cmentarzach i chowaniu zmarłych z 31.01.1959r. (Dz.U.00.23.295), po przekazaniu w Biurze Administracji Cmentarza oryginału karty zgonu zarejestrowanej w USC (odcinek dla Administracji Cmentarza) oraz zgody na katolicki pogrzeb (NIHIL OBSTAT) z parafii,
  w której zmarła osoba mieszkała. Na cmentarzu tym, przy zachowaniu tego samego ceremoniału, można chować zarówno zwłoki w trumnach jak i prochy po kremacji.
 2. Prochy zmarłych umieszczone po kremacji w urnach traktowane są zgodnie z obowiązującym aktualnie prawem i obowiązują wobec nich wszystkie aktualne zasady pochówku czy ekshumacji.
 3. Ze względu na katolicki charakter cmentarza oraz pogrzebu zabrania się jakichkolwiek pozaliturgicznych, wizualnych czy też dźwiękowych form wyróżniania niektórych grzebanych tutaj osób (kanon 1181 Kodeksu Prawa Kanonicznego).
  O przebiegu i charakterze liturgii decyduje zawsze ostatecznie kapłan, który ją celebruje.
 4. Pochówek katolika winien być dokonany z zachowaniem obowiązujących obrzędów pogrzebu katolickiego.

IV. EKSHUMACJE

Aby dokonać ekshumacji, należy:

 1. Uzyskać akt zgonu osoby, której szczątki mają być ekshumowane.
 2. Uzyskać zezwolenie miejscowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej określonej dla rejonu cmentarza, z którego ekshumacja ma zostać przeprowadzona. Na terenie miasta Kosciana jest to Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny ul. Ks. P. Bączkowskiego 5a.
 3. Zgłosić się w administracji cmentarza, z którego ma być dokonana ekshumacja.
 4. W przypadku ekshumacji na „nasz” cmentarz lub z „naszego” cmentarza należy zgłosić się w tutejszym Biurze Administracji Cmentarza z wyznaczonym terminem i decyzją Sanepidu.
 5. Ekshumacje wykonuje się zgodnie z obowiązującym prawem w okresie jesienno-zimowym, tj. od 16 października do 15 kwietnia.

 

V. GROBY

Na cmentarzu parafialnym przygotowuje się groby:

a) ziemne, głębinowe - pojedyncze, podwójne;

b) urnowe.

 1. Grób nie może być wykorzystany do ponownego chowania przed upływem 20 lat, chyba że jest to grób głębinowy.
 2. Do grobów rodzinnych można chować urny z prochami członków rodziny nawet przed upływem 20 lat od ostatniego pochówku.
 3. Po 20 latach od dnia pochówku, w przypadku gdy nie zostanie przedłużona opłata na kolejne lata, grób może zostać ponownie wykorzystany do pochówku, co jest zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami (art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych). Nie dotyczy to grobów murowanych.
 4. Administracja Cmentarza będzie się starała traktować każdą sprawę indywidualnie i podejmie próby nawiązania kontaktu z rodziną osoby pochowanej wcześniej, chociaż prawo cywilne obowiązujące aktualnie takiego obowiązku nie nakłada. Gdy mimo prób porozumienia się z rodziną, grób nie zostanie opłacony przez jeden rok od upływu terminu dokonania prolongaty, Administracja Cmentarza ma prawo uznać, że dotychczasowi opiekunowie nie żyją lub zrezygnowali z prawa do miejsca i wykorzysta je ponownie do pochówku.
 5. W grobie murowanym i ziemnym nie mogą być chowane zwłoki osób niemających do tego grobu uprawnienia.
 6. Zabrania się użycia do ponownych pochówków tych grobów, które mają wartość historyczną albo artystyczną i są wpisane do rejestru zabytków.
 7. Do dysponowania wolnym miejscem w grobie ziemnym przeznaczonym do pochowania więcej niż jednej osoby uprawnieni są̨: opiekun grobu w porozumieniu z członkami rodziny zmarłego spoczywającego w tym grobie według podanej kolejności:

a) pozostały małżonek(-ka),

b) krewni zstępni (dzieci, wnuki itd.),

c) krewni wstępni (rodzice, dziadkowie itd.),

d) krewni boczni do 4 stopnia,

e) powinowaci w linii prostej do 1 stopnia.

Wynika to z ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych z 31.01.1959 r.

8. Zmiana opiekuna grobu/miejsca wymaga złożenia oświadczenia w Administracji Cmentarza i ewentualne uzyskanie zgody osób, które według ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych mają prawo do pochowania się w tym grobie.

V. UTRZYMANIE GROBÓW – NAGROBKI – ZIELEŃ

1.     Opieka nad nagrobkami istniejącymi

a) Nagrobek jest zawsze własnością rodziny lub opiekunów grobu, którzy go postawili. Nagrobek może być ubezpieczony, ale tylko indywidualnie przez rodzinę, czyli jego właściciela. Do osób tych należy dbanie o jego należyty wygląd i stan techniczny, aby nie zagrażał ludziom odwiedzającym sąsiednie groby oraz innym nagrobkom.

b)Administracja Cmentarza zastrzega sobie prawo podjęcia interwencyjnych działań eliminujących takie zagrożenia, aż do demontażu niebezpiecznego nagrobka włącznie. O sytuacji takiej zawiadomieni zostaną opiekunowie grobu, o ile ich dane zapisane w księgach cmentarnych będą aktualne. Administracja Cmentarza wykona także dokumentację opisowo-fotograficzną tych działań. Nagrobek z grobu nieprolongowanego, przeznaczonego do wykorzystania, w sytuacji gdy kontakt z opiekunami nie jest możliwy, zostanie zdemontowany i zgruzowany.

c) Niektóre nagrobki zostały wpisane do rejestru zabytków. Karty nagrobków zabytkowych  są  dostępne do wglądu w Biurze Administracji Cmentarza.

d) Administracja Cmentarza w porozumieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków delegatura w Lesznie, może wyrazić zgodę na nowe pochówki w grobach ze starymi, zabytkowymi nagrobkami, ale wyłącznie pod warunkiem, że przed pogrzebem rodzina zapewni fachowy demontaż nagrobka, a po pogrzebie zostanie on przywrócony do stanu poprzedniego po wykonaniu niezbędnych napraw, uzupełnień, napisów itp. Rodziny mające zamiar wprowadzić zmiany na nagrobkach wpisanych do rejestru zabyków powinny wcześniej uzgodnić zakres prac z Administracją Cmentarza.

 

 

2.     Stawianie nagrobków nowych

a) Projekty nowych nagrobków oraz prac renowacyjnych nagrobków starych należy składać w Biurze Administracji Cmentarza przed zleceniem ich wykonania.

b) Projekty powinny uwzględniać styl starych nagrobków już istniejących oraz katolicki charakter cmentarza. Dotyczy to także treści inskrypcji umieszczanych na nagrobkach.

c) Projekt nowych nagrobków powinien zawierać:

  • dane personalne inwestora;
  • dane o miejscu grobu na cmentarzu;
  • rysunek – projekt nagrobka z wymiarami (ewentualnie wymiary charakterystycznych elementów);
  • treść i umiejscowienie napisów;
  • dane wykonawcy nagobka.

d) Standardowe wymiary nagrobków na grobach  pojedynczych ziemnych to 180x80 cm. Niekiedy wielkość tę można negocjować. Wymiary nagrobków na grobach dziecięcych i urnowych wynoszą  90x60 cm. Wymiary nagrobka na grobowcu murowanym określają warunki umowy.

e) Otrzymanie zgody na ustawienie nagrobka wymaga zatwierdzenia projektu przez Admnistrację Cmentarza. Potwierdzony dokument jest przepustką na wjazd kamieniarza na cmentarz. Za wydanie zgody Administracja pobiera dobrowolną ofiarę.

 

3. Prace kamieniarskie

a) Prace kamieniarskie można wykonywać tylko w dni robocze w godzinach 7.30 -15.00. Wjazd samochodów firm kamieniarskich jest możliwy tylko po zgłoszeniu się u zarządcy cmentarza  i okazaniu zgody na ustawienie nagrobka lub wykonanie innej pracy.

b) Firmy kamieniarskie mają obowiązek zabrania z cmentarza starych nagrobków lub ich elementów pozostałych po ustawieniu nowego nagrobka.

c) Utwardzanie nawierzchni wokół grobu można dokonać tylko za zgodą Administracji Cmentarza. W Biurze Administracji Cmentarza, trzeba złożyć pisemną prośbę o zamiarze utwardzenia nawierzchni wokół grobu. Odbiór pracy dokona Administracji Cmentarza.

d) Po ekshumacji z „naszego cmentarza” nagrobek nadal pozostaje własnością rodziny, opiekuna czy osoby, która poniosła koszty z postawieniem nagrobka. Właściciel nagrobka zobowiązany jest do zabranie go z cmentarza. Jeśli tego nie dokona przez 3 miesiące od daty ekshumacji, nagrobek przechodzi na własność Administracji Cmentarza i zostaje zutylizowany.

 

4.  Zieleń

a) Znajdująca się na cmentarzu zieleń niska i rosnące drzewa są elementami tego cmentarza.

b) Zabrania się samowolnego dokonywania jakichkolwiek zmian w zieleni poza powierzchnią grobów, a w szczególności wycinania starych i sadzenia nowych krzewów i drzew.

c)  Zarządca cmentarza nie odpowiada za zieleń posadzoną samowolnie, która w czasie kopania grobów może ulec uszkodzeniu lub likwidacji.

d)  Osobom, którym zostanie udowodnione niszczenie zieleni, a szczególnie starodrzewu, będą wytaczane sprawy karne.

 

 VI.  INFORMACJE KOŃCOWE

 1. Regulamin cmentarza jest opublikowany  na parafialnej stronie internetowej www.farakosciana.pl. Można się z nim zapoznać w Biurze Administracji Cmentarza przy ul. Koszewskiego. 
 2. Wszelkie sprawy nieujęte w niniejszym Regulaminie reguluje Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych z 31.01.1959 roku (tekst jednolity Dz.U. 00.23.295) oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska oraz Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 20.10.1972 w sprawie urządzania cmentarzy, prowadzenia ksiąg cmentarnych oraz chowania zmarłych (Dz.U.72.47.299) z późniejszymi zmianami oraz Statuty Archidiecezji Poznańskiej.
 3. W Internecie znajduje się wyszukiwarka grobów na cmentarzach parafialnych na stronie http://www.farakoscian.pl/wyszukiwarka.html#a
 4. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 01.01.2018 r.

 

                                

Osób online: 3
stat4u