Strona główna   Ogłoszenia parafialne   Adoracja Wieczysta    Duszpasterze   Wspólnoty   Historia   Liturgia   Cmentarz   KontaktMsza Święta w Farze:

 

Msze Święte poza Farą

- dni powszednie:
  16:00 ( śr. - Sanatorium)

  18:00 (śr. - Kokorzyn)

- niedziele i święta:
  9:00 (Szpital Miejski)
  9:30 (Sanatorium)
  11:00 (Kokorzyn)

Nabożeństwa:

- za przyczyną św. Józefa we wtorek

za przyczyną MB Nieustającej Pomocy w środę

za przyczyną św. Jana Pawła II w czwartek

- Koronka do Miłosierdzia Bożego w piątek

- I Sobota miesiąca - Różaniec Fatimski

- Wieczysta Adoracja Najświętszego Sakramentu 24/7 /ul. Wyszyńskiego 18/


Parafia NMP Wniebowziętej 
w Kościanie

ul. Kościelna 1

czynnę: poniedziałek i środę:  godz. 10.00-12.00 

oraz
wtorek i czwartek:  godz. 16.00-17.30

tel. (65) 511-91-57

 

Dane do przelewu/wpłat

 

Parafia NMP Wniebowziętej w Kościanie
ul. Kościelna 1, 64-000 Kościan
nr rachunku:  49 1090 1274 0000 0000 2701 1690

 

tytuł:(cel na jaki składana jest ofiara)

  

 

PZ Caritas nr 145

nr rachunku: 17 8666 0004 2002 0100 1926 0003 

 

Biuro cmentarne

ul. Koszewskiego 46

czynne: poniedziałek w godz. 13.00-17.00

od wtorku do soboty w godz. 9.00-13.00

tel: 517721184

 Fara Kościan
46
29 2024-02-24, ZAPYTANIE OFERTOWE - POLSKI ŁAD


ZAPYTANIE OFERTOWE


W związku z prowadzonym przez Parafię Rzymskokatolicką pw. NMP Wniebowziętej
w Kościanie, ul. Kościelna 1, postępowaniem w sprawie remontu WITRAŻY, zapraszam
do złożenia oferty na wykonanie prac remontowo konserwatorskich. Przedmiot zamówienia został przedstawiony w kosztorysie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

1. Wykonawca gwarantuje, że posiada uprawnienia i kwalifikacje do wykonania prac remontowych, będących przedmiotem niniejszego postępowania.

2. Wykonawca przedłoży zamawiającemu - na jego żądanie - wszelkie niezbędne atesty, deklaracje zgodności i certyfikaty na materiały wykorzystane do wykonania przedmiotu niniejszego zamówienia.

3. Termin realizacji zamówienia przewidziany do: 30.06.2025r. zgodny z podpisaną wynegocjowaną umową.

4. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500 000,00 zł, której kopię przedłoży zamawiającemu wraz z formularzem ofertowym.

5. Wykonawca zgłosi pisemnie gotowość do odbioru końcowego każdej części robót,
w terminie co najmniej trzech dni roboczych przed planowanym odbiorem. Z odbioru końcowego każdej części zostanie sporządzony protokół. Za zakończenie robót uznaje się dzień, w którym zostanie sporządzony i obustronnie podpisany protokół końcowego odbioru prac każdego okna, potwierdzony przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków.

6. Podstawą do przedłożenia zamawiającemu faktury jest bezusterkowy protokół końcowego odbioru robót (Płatność trzema fakturami po zakończeniu każdej części zlecenia). 7. Termin płatności faktury ustala się na 30 dni od daty wpływu faktury wraz z protokołem odbioru robót do siedziby zamawiającego.

8. Płatność zostanie zrealizowana na rachunek bankowy wykonawcy wskazany na fakturze.

9. Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne w następujących sytuacjach: a) za odstąpienie od umowy z winy wykonawcy-10% wartości brutto umowy; b) za niedotrzymanie terminu realizacji przedmiotu umowy- 0,5 % wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia;

10.Konieczność wykonania prac dodatkowych, niemożliwych do przewidzenia na etapie przygotowawczym do realizacji przedmiotowego zamówienia, a które są niezbędne do jego prawidłowego wykonania oraz zakończenia, wymaga odrębnego pisemnego zlecenia zamawiającego. Koszt prac dodatkowych wykonanych bez pisemnego zlecenia zamawiającego ponosi wykonawca.

11.Wykonawca na cały przedmiot zamówienia gwarantuje jakość i przyjmuje odpowiedzialność za wady i usterki przez udzielenie gwarancji. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od daty sporządzenia bezusterkowego protokołu odbioru robót. Wykonawca udzieli 60 miesięcy gwarancji.

12.Zamawiający, w celu uzyskania wszelkich niezbędnych informacji potrzebnych do sporządzenia oferty zobowiązany jest do dokonanie wizji lokalnej. Termin dokonania wizji należy uzgodnić z osobą wskazaną do kontaktu. Osobą wskazaną do kontaktu, zapytania ofertowego jest Ks. Paweł Skrzypczak, zamieszkały w Kościanie, ul. Kościelna 1,
 kom: 605742563

13.Termin ważności oferty: 30 dni

14. Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy z uwagi na fakt, że zostały złożone oferty o takiej samej wartości oraz doświadczeniu zawodowym, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen niższych niż w złożonych wcześniej ofertach. Zamawiający może prowadzić dodatkowe negocjacje

         Ocena oferty: Cena – 60%

                              Doświadczenie – 20%

                              Polisa      - 10%
                              Pozostałe czynniki - 10% 

15. Wykonawca potwierdza, że posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia tj. wykonał w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: • Co najmniej 3 zadania obejmujące realizację robót restauracyjnych o wartości minimum 500.000,00 zł brutto każda z nich, polegających na renowacji  zabytkowego witraża, wpisanego do rejestru zabytków prowadzonego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. • Co najmniej 3 zadania obejmujące realizację robót konserwatorskich polegających na renowacji podobnych obiektów z zamontowaniem szkła ochronnego. • Dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: - co najmniej 1 osobę na stanowisku kierownika , posiadającą uprawnienia do kierowania pracami w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia wg obowiązujących przepisów oraz stosowne kwalifikacje do kierowania pracami na obiektach wpisanych do rejestru zabytków - zgodnie z art. 37c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami {Dz.U. z 2022 r. poz. 840 ze zm.) Min. 10 lat doświadczenia oraz wykaże się min. 5 realizacjami obiektów umieszczonych w budynku wpisanym do rejestru zabytków prowadzonego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, na których pełnił funkcję kierownika budowy. Każda z tych realizacji powinna w swoim zakresie obejmować wszystkie elementy podstawowe założeń inwestycji oraz być za min. 500.000zt brutto.

16. Na ofertę składają się następujące dokumenty:

a) wypełniony i podpisany druk formularza ofertowego,

b) wypełniony i podpisany kosztorys ofertowy,

c) kopia polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

d) Listę zrealizowanych obiektów zgodnych z kryterium wyszczególnionych w punkt. 15 zapytania ofertowego

17.Wykonawca składa ofertę, przygotowaną zgodnie z informacją zawartą w pkt 16 i przesyła ją drogą elektroniczną, na adres e-mail: farakoscian@archpoznan.pl.
lub adres: Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Wniebowziętej, 64-000 Kościan,
ul. Kościelna 1.

18.Termin składania ofert upływa w dniu 29.03.2024r. o godz. 12:00

 

 

Załącznik nr 1.

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU: Konserwacja i restauracja  okna witrażowego pochodzącego z pierwszej połowy  XX wieku wykonanego w klasycznej technice witrażowej (szkło barwione w masie   łączone dwuteownikiem ołowianym) . Prace przy zabytkowym witrażu obejmować będą pełną konserwację okna witrażowego przeprowadzoną na podstawie programu prac zatwierdzonego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

 

Trzy okna witrażowe - obmiar ram:

Okno 1

1,94m x 8,01m = 15,54m2

Okno 2

1,94m x 8,04m = 15,6m2

Okno 3

 1,94m x 8,04m = 15,6m2                                                                                                                               

      

 

KALKULACJA :              

Podstawa wyceny (cennik): 

Zasady wynagradzania artystów plastyków konserwatorów-restauratorów dóbr kultury, Ogólnopolska Rada Konserwatorów Dzieł Sztuki ZPAP (publ.: Biuletyn Informacyjny  Konserwatorów Dzieł Sztuki, Nr 44, 2001).

Podstawa ustalenia stawki podstawowej:

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego  w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw (...) w drugim kwartale 2023 r z dn. 20.07.2023 wynosiło 7.364,30 zł .

 

Montaż i demontaż  rusztowania (trzy okna)

 

 

 

Wykonanie ram i oszklenia zewnętrznego zabezpieczającego  (trzy okna),

Szyba  – 331, bezpieczna, bezbarwna,

Profil ramy zewnętrznego zabezpieczenia okna witrażowego:

          - Płaskownik 70x8 przygotowany do montażu szkła bezpiecznego
                na pręcie kwadrat 10x10

         - Płaskownik 40x8 na pręcie kwadrat 10x10

         - całość wentylowana zgodnie z wymogami konserwatorskimi

 

 

 

Prace wykończeniowe (trzy okna),

 

Obróbka  tynkarsko - murarska okien

 

Wymalowanie wnęk okiennych

 

 

 

Odbiór konserwatorski poszczególnych etapów zadania.

 

 

                                 

Osób online: 7
stat4u